Lokalhistorisk Arkiv (LAO) Vedtægter

§1. Lokalhistorisk Arkiv for Otterup og omegn er en foreningsstyret institution. Arkivets lokaler er pt.
på Otterup Bibliotek. Råderettens vilkår aftales med Nordfyns kommune. Arkivets arbejdsområde
er sognene: Skeby, Østrup, Lunde, Otterup, Hjadstrup, Norup, Nørre Nærå/Bederslev, Uggerslev/
Nørre Højrup og Krogsbølle.

§2. Arkivets formål er, i samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Otterup og Omegn(LFO):
At – Indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og
andre data uanset medium. Dog ikke arkivalier fra den offentlige forvaltning. Alt med tilknytning til
områdets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner.
At – Stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for
tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen
for områdets historie.

§3. Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje.

§4. LAO er medlem af Nordfyns Arkivsamvirke, “Sammenslutningen af Lokalarkiver på Fyn” (SLA-Fyn)
og “Sammenslutningen af Lokalarkiver” (SLA) og kan frit samarbejde med arkiver, museer,
institutioner eller enkelt personer, der virker for det samme formål.

§5. LAO’s repræsentantskab er identisk med Lokalhistorisk Forening for Otterup og Omegns medlem-
mer og følger dermed retningslinjerne for medlemskab i denne forening.

§6. Det daglige arbejde forestås af en Styrelse på 7 personer, der vælges på det årlige repræsentant-
skabsmøde. 5 SKAL være medlemmer af LFO’s bestyrelse. Desuden skal vælges 2 suppleanter hvert
år. I lige år er 3 styrelsesmedlemmer på valg og 4 i ulige år. Styrelsen konstituerer sig selv med
formand, næstformand kasserer og sekretær. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab i økonomiske forhold, men er ansvarlig
overfor den samlede styrelse. Styrelsen kan udstede fuldmagt, så den til enhver tid siddende
kasserer kan disponere alene på foreningens konti. Formanden har se adgang til foreningens konti.
kassererfunktionen kan varetages af en person udenfor Styrelsen. Der holdes møde efter behov og
udfærdiges mødereferat, er tilsendes LFO. Styrelsen har ansvaret for Arkivet og skal sammen med
arkivlederen sikre, at myndighedskrav overholdes.

§7. Regnskabet skal revideres af en revisor. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§8. i 1. kvartal holdes repræsentantskabsmøde, indkaldt med mindst 14 dages varsel med angivelse
af dagsorden. Her aflægges beretning, foretages valg, fremlægges revideret regnskab og frem-
lægges budget og handlingsplan for det kommende år.

§9. Ifølge samarbejdsaftale med Nordfyns Arkivsamvirke, ansættes en fælles arkivleder for alle arkiver
i Nordfyns kommune. Hvis enighed herom ikke kan opnås, ansætter LAO’s styrelse selv en fagligt
uddannet leder, i det fornødne antal timer. Denne er fagligt ansvarlig for LAO’s drift, samlingernes
tilstand og deres benyttelse i henhold til SLA’s standardinstruks for arkivledere. Styrelsen ansætter/
afskediger andet personale i samråd med arkivlederen.

§10. Styrelsen påser sammen med arkivlederen, at arkivets samlinger er forsvarligt registreret, og at de er
offentligt tilgængelige i henhold til SLA’s tilgængelighedsregler. Styrelsen skal sørge for den bedst
mulige opbevaring af arkivalier.

§11. LAO etableres og drives for midler tilvejebragt gennem tilskud fra det offentlige, institutioner,
virksomheder, foreninger og private.

§12.
Styrelsen har ret til at tage vederlag for ydelser, efter gængse regler.

§13. Skulle LAO af en eller anden grund ophøre, skal samlingerne anbringes efter nærmere aftale
mellem Nordfyns kommune og SLA, så deres forbliven i offentlig eje og deres offentlige til-
gængelighed er garanteret. Ophør kan kun finde sted hvis 2/3 af de fremmødte på 2 på hin-
anden følgende repræsentantskabsmøder stemmer herfor. Disse skal afholdes med 14 dage
mellemrum. På det sidste møde tilsluttes, hvordan en eventuel formue håndteres.

§14. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på det stiftende repræsentantskabsmøde.
Ændringer i vedtægterne kan vedtages på et repræsentantskabsmøde, hvis 2/3 af de fremmødte
stemmer derfor.

Således vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde Otterup den 23. februar 2009.


Vedtægtsændring i §5 af 28. februar 2011
Vedtægtsændring i §6 af 26. februar 2024Underskrevet dato: 11. marts 2024

Dirigent Poul Frederiksen

Formand Inge Lise Nielsen

Sekretær Birgit Holst Jørgensen