Foreningens vedtægter

§1. Foreningens navn er: Lokalhistorisk Forening for Otterup og Omegn

§2. Foreningens formål er at bidrage til at formidle den lokale egns- og befolkningshistorie, og gøre
den tilgængelig for den brede befolkning, samt lave forskellige publikationer, udstillinger, lys-
billedforedrag, udflugter med mere. 3

§3. Foreningen tilbyder ved samarbejde, efter nærmere aftalte retningslinier med Otterup Lokal-
historiske arkiv, at gøre foreningens arbejde samt Otterup Arkivs arkivalier tilgængelig for den
brede befolkning.

§4. Foreningen er medlem af “Dansk Lokalhistorisk Forening” og evt. andre foreninger indenfor det
lokalhistoriske og historiske område efter bestyrelsens skøn.

§5. Bestyrelsen kan også nedsætte arbejdsgrupper.

§6. Som medlem kan optages alle med interesse for foreningen, mod at betale et kontingent, der
gælder for kalenderåret. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
Medlemskabet giver stemmeret til max. 2 fremmødte personer fra samme adresse.
Foreninger, Institutioner og virksomheder kan optages som medlemmer med samme rettig-
heder. Kontingentindtægter skal anvendes til de i §2 nævnte formål samt til foreningens
administration.

§7. Bestyrelsen kan søge og modtage bidrag til foreningens virksomhed udenfor de fastsatte kon-
tingenter.

§8. Der føres regnskab for foreningen således, at der til enhver tid haves en nøje oversigt over den
den økonomiske stilling. Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens reviderede regnskab
aflægges på foreningens generalforsamling.
Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningens økonomiske forhold, men er ansvarlig
overfor den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt, så den til enhver tid siddende kasserer kan disponere alene på
foreningens konti. Formanden har se adgang til foreningens konti.
Kassererfunktionen kan varetages af en person udenfor bestyrelsen.

§9. På den årlige generalforsamling i februar måned vælges en bestyrelse bestående af 7 bestyrelses-
medlemmer samt 2 suppleanter. Desuden vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen og
revisorer vælges for 2 år ad gangen. I lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor på valg.
I ulige år er 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor på valg. Suppleanterne er på valg hvert år.

§10. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§11. Ved eventuelt samarbejde/tilslutning med offentlig institution/myndighed kan bestyrelsen udvides
med en bestyrelsespost til denne. Såfremt Nordfyns kommune ønsker at være repræsenteret i
bestyrelsen, står der altid en plads åben for et medlem af kommunalbestyrelsen.

§12. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

§13. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel enten ved avertering i den lokale presse
eller ved direkte besked til medlemmerne. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutnings-
dygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Såfremt der fremsættes anmodning
herom, skal afstemninger på generalforsamlingen foretages skriftligt.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde
senest 1 uge før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt en
tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom til formanden med angivelse
af motiveret dagsorden.

§14. Foreningens generalforsamling kan træffe beslutning om ophør af foreningen, såfremt 2/3 af de
fremmødte stemmer derfor.
Såfremt foreningen ophører skal evt. formue, efter bestyrelsens skøn og i samråd med
“Dansk Lokalhistorisk Forening”, overgå til lokalhistoriske opgaver og eller projekter, der har
lokalhistorisk betydning og interesse i Otterup og omegn.

§15. Vedtægter er gyldige, når de er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling.
Ændringer i vedtægterne kan vedtages på en generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte
stemmer derfor, og generalforsamlingen er indkaldt med 14 dages varsel og med angivelse
af vedtægtsændringerne.


Vedtægterne opsat og vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 11.12.1978.
Vedtægtsændring i §2 og §14 af 25. februar 1982.
Vedtægtsændring i §2, §3, §4, §8, §11 og §14 af 28. februar 1989
Vedtægtsændring i §13 af 24. februar 1993.
Vedtægtsændring i §3, §4, §8, §14 af 10. februar 2003.
Vedtægtsændring i §2, §3 af 28. februar 2005.
Vedtægtsændring i §1, §6, §14 af 26. februar 2007.
Vedtægtsændring i §6 af 28. februar 2012.
Vedtægtsændring i §8 af 26. februar 2024.

Underskrevet d. 11. marts 2024

Dirigent : Poul Frederiksen

Formand : Inge Lise Nielsen

Sekretær : Birgit Holst Jørgensen