Niels Peder Hansen

Luftfoto af gården Gerskovvej 21. Gaarden har været i Slægtens Eje i ca. 10 generationer, Bygningerne er opført ca. 1745. Gdr. Peter Hansen og hustru Karoline boede der fra ca. år 1900. To af deres børn Aksel og Valdemar drev gården sammen fra 1932 – 1947 hvorefter Aksel drev den sammen med sin kone Astrid. Deres søn Niels Peder drev gården nogle år, men efter svigtende helbred valgte han et par år efter moderens død i 1993 at sælge gården Lynge Roed, ejeren af nabogården. Niels Peder flyttede fra gården 2007.
Ægteparret Aksel og Astrid Hansen med barnebarnet Birthe i midten.
Aksel har lige banket på ruden ind til køkkenet og Svend viser stolt sit bytte frem.
Traktor og vogn på vej til øen Dørholm. På ladet af vognen står fra venstre Aksel og hans bror Valdemar og Svend med jagtriflen over skulderen. Svend er søn af Aksel og Astrid.
Om gården Gerskovvej 21 står der i bogen Danske Landmænd Og Deres Indsats udgivet 1946.

Hansen, Brdr. Aksel Chr. Og Valdemar, Gdr., Gerskov pr. Otterup. A.C. Hansen er født den 11. November 1901 og V. Hansen 19. December 1906, begge Gerskov pr. Otterup, Sønner af Gdr. Peter Hansen. A. C. Hansen er gift med Astrid Nielsine Hansen, født Andersen, født 10. august 1906, datter af Niels Andersen. Gaarden har været i Slægtens Eje i ca. 10 generationer, Bygningerne er opført ca. 1745 og overtaget af Brdr. Hansen 1932. Der var da dyrket 25 tdr. land mod nu 26 tdr. land. Ejendomsskyld Kr. 25.000 , Grundskyld Kr. 16.100. Besætningen var ved Overtagelsen 2 Heste, 7 Køer, 4 Ungkvæg og 10 Svin, den er nu 2 Heste,0 Køer, 6 Ungkvæg og 17 Svin. Brdr. Hansen er uddannet ved Landbruget. A.C. Hansen har været medlem af Sogneraadet siden 1943, i Skolekommissionen og Revisor i Sygekassen.
 

Efter citat fra Pastor Loses bog om Gjerskovgaard

Gjerskovgård nævnes første gang i historien 1336 ” Gjerskovgaard iblandt det Gods, som Grev Gert afhændede til den holstenske Herremand Detlev Wensin.” Efter flere ejere nævnes Gjerskovgaard igen 1468. ”Hans Jensen som ejede Gjerskovgaard ( som vist nok var den første Skinkel) var ikke Ridder, men Væbner var han : og han nævnes desuden i 1483 i et Skøde, ligesom der ogsaa er en Hans Jensen i Fyen, der i 1496 sættes i Ekstraskat af 160 Mark.”
Gjerskovgård er nu i slægten Skinkel´s eje gennem flere generationer. Gården kommer dog i stor gæld og pantsætter derefter nogle af sine fæstegårde og Gaarden tilfalder Kronen.
I 1685 gav Niels Skinkel sin søster Agnete Skøde på ”Min Gaard Gjerskovgaard med al dens Bygning og alt Tilliggende i alle Maader, saa vidt jeg selv dertil og derudi berettiget er efter Højteretsdom; dog at hun skal betale alle resterende Skatter.” Hvad det Skøde egentlig skulde betyde, er det nu ikke saa nemt at sige, Niels, Agnete, Gehejmeraaden paa Søholm (en ufin ven af Niels), alle tre, vidste saare godt at hun ikke kunde betale de Skatter, og at det netop var for Restancerne, at Gaarden var tilfalden Kronen – Aaret efter den 15. juli 1686, gav Kong Kristian den 5te Christoffer Sehestedt til Nislevgaard Magelægsskøde paa de 47 ½ Tønde Hartkorn med Tilladelse til at indlemme dem i Nislevgaard.
8 dage efter hint kgl. Magelæg fik Christoffer Sehestedt sit Skøde – ”samt al Borggaardens Bygning som den nu er, være sig den, som endnu bestaaende er, saa og nedfalden eller nedtagen kan være, med det på Stedet værende Tømmer, Mursten og Tagsten.”
Dermed kunde Gjersovgaards Historie vel nok siges at være ført til Ende. Jorden og Bygningsstumperne var i Nislevsgaards Eje. Foreløbig ordnedes det saaledes, at Ruinerne bleve, hvor de vare, og at Jorden blev drevet af en Ladefoged. Men ikke engang de Bjælkestumper fik Ro. Ligesom Jorden allerede var indlemmet i Nislevgaards Jord, Bleve de gamle Bjælkerstumper indlæmmet i Nislevgaards Bygninger. Dette skete dog ikke før i 1696.
Da Agnete Skinkel rejste fra Gjerskovgaard kom hun til at bo i den ringeste Bøndergaard i Eskelund, hvor hun døde 1692 ugift i fattigdom.
Helt præcis hvor den gamle Gjerskovgaard lå vides ikke i dag.

Niels Peder med sin traktor af mærket Ferguson, og vognen læsset med langhalm på vej ind på fastlandet.

 
Den lille ø Dørholm hørte dengang til gården, Gerskovvej 21. Niels Peder Hansen med hest og vogn kigger sammen med et par på langhalmen på øen.

På høstarbejde i Odense Fjord

Sogneraadsformand, gdr. Aksel Hansen, Gerskov, er formentlig Fyns eneste landmand, hvis ene mark ligger ude i vandet og der meste af aaret derfor er utilgængelig. Aksel Hansen er ejer af en af de aarhundredgamle gaarde, som blev oprettet i Gerskov efter svenskekrigen, og da ejendommen omkring omkring 1650 kom i familien Hansens eje fulgte den lille ø ”Dørholm” med. Øen er kun paa 2 tønder og 2 sk. Land og benyttes i dag til kornavl. I aar har øen saaledes været tilsaaet med rug, og gdr. Aksel Hansen har netop sluttet høsten. I gaar blev de sidste læs kørt i land, og øen ligger nu atter øde hen.
Korntransportenforegik pr. traktor og vogn, og til alt held var der i gaar netop saa lavvandet, at høstfolkene naaede baade frem og tilbage i god behold, selv om det en overgang saa ud til at der maatte gøres nattesæde paa øen. Høstmandskabet bestod foruden Gdr. Aksel Hansen af dennes bror Valdemar Hansen, Odense, og to sønner, Niels Peter Hansen og Svend Hansen, Gerskov.
Fra land til øen er der ca. en halv kilometer, men visse tidspunkter af dagen er der saa lavvandet i fjorden, at en traktor netop kan passere.
Den lille ø har tidligere været benyttet som græsfold for gaardens kreaturer, men denne anvendelse er man gaaet bort fra, da der ikke findes vand på øen, som derfor maa forsynes fra land.