Foreningens vedtægter

Vedtægter for Lokalhistorisk Forening for Otterup og Omegn.

§1. Foreningens navn er: Lokalhistorisk Forening for Otterup og Omegn.

§2. Foreningens formål er at bidrage til at formidle den lokale egns – og befolknings historie og gøre den tilgængelig for den brede befolkning samt lave forskellige publikationer, udstillinger, lysbilledforedrag, udflugter, med mere.

§3. Foreningen tilbyder ved samarbejde efter nærmere aftalte retningslinier med Otterup Lokalhistorisk Arkiv at gøre foreningens arbejde samt Otterup Arkivs arkivalier tilgængelige for den brede befolkning.

§4. Foreningen er medlem af "Dansk Lokalhistorisk Forening" og evt. andre foreninger indenfor det lokalhistoriske og historiske område efter bestyrelsens skøn.

§5. Bestyrelsen kan også nedsætte arbejdsgrupper.

§6. Som medlem af foreningen kan optages alle med interesse for Otterup og omegn mod at betale et kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages som medlemmer med rettigheder svarende til et medlemskab. Kontingentindtægter skal anvendes til de i §2 nævnte formål samt til foreningens administration.

§7. Bestyrelsen kan søge og modtage bidrag til foreningens virksomhed uden for de fastsatte kontingenter.

§8. Der føres regnskab for foreningen således, at der til enhver tid haves en nøje oversigt over den økonomiske stilling. Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens reviderede regnskab aflægges på foreningens generalforsamling. Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen i økonomiske forhold men er ansvarlig overfor den samlede bestyrelse.

§9. På den årlige generalforsamling i februar måned vælges en bestyrelse bestående af 7 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter og to revisorer. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Efter 1. år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Efter 2. år er fire bestyrelsesmedlemmer på valg.

§10. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§11. Ved eventuelt samarbejde/tilslutning med offentlig institution/myndighed kan bestyrelsen udvides med en bestyrelsespost til denne. Såfremt Nordfyns Kommune ønsker at være repræsenteret i bestyrelsen, står der altid en plads åben for et medlem af kommunalbestyrelsen.

§12. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

§13. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel enten ved avertering i den lokale presse eller ved direkte besked til medlemmerne. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uafhængigt af antal fremmødte medlemmer. Såfremt der fremsættes anmodning herom, skal afstemninger på generalforsamlingen foretages skriftligt. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom til formanden med angivelse af motiveret dagsorden.

§14. Foreningens generalforsamling kan træffe beslutning om ophør af foreningen, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Såfremt foreningen ophører, skal evt. formue efter bestyrelsens skøn og i samråd med "Dansk Lokalhistorisk Forening" overgå til lokalhistoriske opgaver og/eller projekter, der har lokalhistorisk betydning og interesse i Otterup og omegn.

§15. Vedtægterne er gyldige, når de er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling. Ændringer i vedtægterne kan vedtages på en generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer derfor, og generalforsamlingen er indkaldt med 14 dages varsel og med angivelse af vedtægtsændringerne.

Vedtægterne opsat og vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 11.12.1978.

Vedtægtsændringer i §2 og §14 af 25. februar 1982.
Vedtægtsændringer i §2, §3, §4, §8, §11 og §14 af 28. februar 1989.
Vedtægtsændring i §13 af 24. februar 1993.
Vedtægtsændring i §3, §4, §8, §14 af 10. februar 2003.
Vedtægtsændring i §2, § 3 af 28. februar 2005.
Vedtægtsændring i §1, § 6, §14 af 26.februar 2007.