Norup sogn

Norup sogn er en del af Lunde Herred. 

 I Jens Peter Trap, Kongeriget Danmark (3. udgave, 5 bind, 1898-1906) skriver man bl.a. følgende:

Norup Sogn, det nordligste og største i Herredet, omgives af Hjadstrup, 
Otterup og Skeby Sogne, Odense Fjord, Kattegat og Skam Hrd. 
(Krogs-bølle og Bederslev S.). Kirken, mod V., ligger omtr. 21lå Mil N. for 
Odense. De lavtliggende og jævne, kun mod S. V. noget bakkede Jorder 
ere overvejende sandmuldede, enkelte Steder lermuldede. Ved Inddæmning 
er der vundet store Strækninger fra Fjorden (se ovennævnte Skrift af E. 
Møller), saaledes Egense Fjord, af hvilken en Sø mod 0. ved Odense Fjord 
endnu er en Rest. Mod S. 0. gaar den omtr. 1 Mil lange og meget smalle, 
bølgeformede, stenede og delvis lyngbegroede Halvø Hals eller Enebæroddey 
der nærmer sig Halvøen „Skoven" i Bjærge Hrd., saa at „Gabet", der danner 
Indløbet til Odense Fjord, kun er omtr. 700 Al. bredt. Øerne Egholm, 
Trindelen, Lammerø og Kyholm i Fjorden høre til Sognet. Lidt Skov 
(Charlottenlund eller Øster lund). I den vestl. Del gaar Landevejen fra Odense til Bogense.

 

Yderligere oplysninger fra landsbyer, arkivet har beskæftiget sig med, findes under knapperne her til højre.